404 | Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

KADINLARIMIZ (95. Bölüm)


Osmanlı, döneminde, yaşamış olan: Söz, sahibi, hatırı sayılan; Kadınlarımızı, kaldığımız, yerden başlayarak anlatacağım. Ülkenin, yaşadığı, sorunlar karşısında: Kadınların, sorunları, tartışılmaya devam etmektedir. Perde Dergisinin, Düşünce İsimli Köşesinde; Yayınlanan, Konusu Feministler, olan yazı: Dönemin, tartışmalarını, yansıtan bir örnektir. Feminizm, bahislerini, karıştıranlar erkeklerin başına bela çıkaracaklar… Aman, efendim… Nedir, o kadınlara verdikleri önem? Kadınlara, hürmet edilir, riayet edilir: İncitilmez, fakat onları, Mebus intihabına karıştırmak; Hükümet, Memuriyetine, tayin etmek, zorla esmayı üstüne: Sıçratmak, değilse, nedir? Akıllı Avrupalılar, buraları, düşünmüyorlar. Bizim, memlekette, kabil-i tatbik olamaz. Fakat Avrupa’da, bile tatbiki olmalıdır. Neden, mi? Bakınız, ben, düşüncemi yazayım. Haksız, çıkarsam, beş paranızı almam. Meselâ, Hükümet Memuriyetine, Ayanlığa, Mebusluğa, Akademi Azalığına; Kadın, tayin, edilme başladı mı? Bu, olsun, buna tahammül olunsun… Ya, ekseriyeti, kazanarak asyab-ı idareyi ellerine geçirirlerse: Buyurun, cenaze, namazına! Avrupa’da, Kadınların, maazallah bu suretle res-i kara geçtiklerinin; Ertesi, günü, bir inkılâp bir tehevvuûl… Meselâ: Fransa’da, şedid bir tenkisat… Mösyö Kabîyö Mösyö Daşamel, Mösyö Beriyö, hepsi kadro harici… Hariciye Nezaretine, Madam Suzan Bari Maarif Nazırlığına: Matmazel Anjelde Sûzî geçmiştir. Akademiden, Piyerlotiler, Duman Rus tanlar, Rone Bazenler kapı dışarı edilmiş. Ütü, yemek, çamaşır vesaire işler hep erkekler tarafından yapılıyor. Öyle, bir, hal ki değme gitsin; Bu, durumun, tefekkürü bile ye’s-aver eğer erkekler başlarına: Bir, bela, davet etmek isterlerse asla… Tevekkeli;  Ziya Paşa, merhum, söylememiş: Rica, üzere, Nisa Kerame-i sahip-nüfuz oldu. Eder, talim-i avaze horoza maki yan şimdi. ŞEYHÜL İSLAM ABDURRAHMAN EFENDİDEN YASAKLAR: Şeyhülislam Abdurrahman Nesib Efendi; 1912’nin, Mart Ayında, bir beyanname yayınlar. Beyanname’de, modayı, izleyen Müslüman Kadınların: Çarşaf, biçimlerini, değiştirdiklerinden yakınarak buna izin verilmeyeceğini; Tesettür, Hükümlerine, uymayanların ceza yasasında belirtilen biçimde cezalandırılacağını duyurur. Din-i Mübin-i İslam’ın, tesettür-i nisvan hakkındaki ahkânu nice menafi-i calip ve bunca: Nice, mefasidi mani tarafından dahi takdir edildiği halde bizde; Bu, vazife-i riayeti tavsiye diniyye’nin ve bunun, üzerine teessüs ve takarrür eden: Adat-ı mûstahsene-i milleyenin, günden, güne ehemmiyetten ıskat edilmekte; Olduğu, Kemal-i teessürle, müşahede edilmektedir. Nisvan-ı Müslüme’nin, tesettür, maksadıyla min-el kadim: İsti mad ve iktisa etmekte oldukları; Çarşafların, şeklini, refte refte tagayyû ederek bir müddetten beri modaya tebcan: İktisab, eylediği, şekil ve suret aklı başında olanların; Cümlesini, teessürat-ı anükaya, duçar ediyor. Namus ve haysiyetini, iffet ve ismetini muhafaza kaydında bulunan: İslam Hanımlarının, dünya’da, en büyük fenalıkları calip ve dar-ı ahrette; Elemi, sual ve azahım-ı müstaveci olan bu gibi hallerden: Tevakki, eylemleri, ne derece vacipse biz erkeklerin dahi erbab-ı namus nazarında çirkin görüldüğü şüphesiz olan bu gibi modalarla git gide daire-i edepten harice çıkmak isteyen zevcat ve benatımıza hudud-ı şerriyeyi telkin ve tefhim ve fevk’alede muhafazası herkese vacip olan adat-ı milliye ye ve hilafı harekette bulunanları tedîp ve men eylemekliğimiz iktiza eder. Milletin, matlub, olan terakkisi adab-ı diniyye ve adat-ı mûtahsene-i kavmi yenin; Hüsnü, muhafazasıyla, kaim olup: Japon, kavminin, otuz kırk sene zarfında işitilen; Terakkiyat-ı harika, nüması, bu sayede müyesser olmuştur. Biz, bu, hakikatlerden gafil ve heva ve heves-i nesanî nu icabetine mail olursak: Ümit ettiğimiz ve cidden muhtaç olduğumuz; Terakki ve tealiye, bedel-i kem-nam, olmak lığımız muhakkaktır. Memalik-i, Osmaniye’de, tanınmış olan edyan erbabı kendi mezheplerine: Adab ve icaba tını, icra ile mükellef olup buna; Muhalif, harekâtın, memnuniyeti dahi kanun-u cezanın: 99. Maddesinin, 3. zeyli, mucibince ba-irade-i seniyye-i; Osmaniye’ce, teyit, edilmiş ve mukarrerat-i mezkûreye temas eden ceraımın ta’kibi ve mürtekipleri için: Mahakim-i ceza iye’ce, ceza, tertibi’de mükerrer bulunmuştur. Bu, babda, takibat-ı kanuniye ye, duçar ve akran ve esmalı mey anında; Serm-sar, olmamak, için nisvan-ı Müslimenin icabat-ı şeriyye dairesinde: Tesettüre, riayet ve alışveriş, bahanesiyle töhmet mevkilerine; Girip, çıkmaktan, mücanebet ve aile reislerinin bu husustaki: Evamir-i, diniyye ve adab-ı milliye ye, daima dikkat ve ihtimam; Eylemeleri, lüzumu, ahali-i muhtereme ye suret-i mahsusa da: Devam Edecek. Mehmet ŞİMŞEK. Art. Yazar.

YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Düzenleme | Copyright © 2013-2019 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN