M|E Medya Ermenek Medya Ermenek
Facebookta Paylaş

ÇAĞINI AŞAN LİDER ATATÜRK, POZANTI TREN İSTASYONUNDA


SUNUŞ : Bilindiği üzere, Osmanlı İmparatorluğu ile müttefikleri, 1. Dünya Savaşında yenilince, savaşın galibi olan devletler (İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan)  aralarında Anadolu’yu paylaşmış ve işgale başlamışlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dört bir cephede verilecek olan Kurtuluş Savaşı, iç isyanların bastırılması ve siyasi mücadeleler sonunda gerçekleşecektir. Kurtuluş Savaşının özü, Amasya Genelgesinde yer alan “ Milletin Bağımsızlığını yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır. “maddesinde ifadesini bulur.
Kurtuluş savaşı “ Ya istiklal, Ya ölüm “ parolası ile başlamış ve sonunda  “ Ne Mutlu Türküm diyene “ özdeyişine ulaşılmıştır.
 Vatanımızın işgalden, Milletimizin esaretten kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu,  çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkma ülküsünün öncüsü ve lideri, eşiz bir Komutan, Çağdaş bir devlet adamı,  barışsever, Milliyetçi, dil, tarih ve kültür ile yaşamda  ilmin ışığını işaret eden, diplomat, siyasetçi, araştırmacı, hatip ve düşünce adamı  özellikleriyle, dünya milletlerine örnek olmuş, bir çok devlet adamı ve bilim insanının övgülerine  mazhar olmuş bir önder olarak, bizim için yaptıklarını saymak yerine “ Atatürk, bizim için neler yapmadı ki” diyerek özetleyebiliriz.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  tarafından,  Kurtuluş Savaşı sırasında düzenlenen Pozantı Kongresi ve etkilerini konusunda Araştırmacı Yazar Sayın Yusuf DÜLGER tarafından hazırlanan  belgelere dayalı gerçeklerin yer aldığı yazısını kendisinin izniyle yayınlıyoruz.
(ALINTIDIR) Derleyen : Av. Naci SÖZEN,   13.07.2020
**************************************************

KURTULUŞ   SAVAŞI   SIRASINDA   TBMM  BAŞKANI,  BAŞKOMUTAN  MUSTAFA   KEMAL   TARAFINDAN DÜZENLENENPOZANTI KONGRESİ

         Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sürerken yurdun değişik yerlerinde kongreler (toplantılar) düzenlemiştir. Bunlardan birisi de Pozantı Kongresi’dir.

         Cepheleri ziyaret etmek üzere yanında Fevzi Paşa (Çakmak) ve bazı milletvekilleri olduğu halde 5 Ağustos 1920 Perşembe günü  sabah Pozantı’ya geldi. Yapılacak kongreye katılmak için Kayseri, Niğde ve Bor’dan çağrılan delegeler de Pozantı’ya geldiler. Çevredeki Kuvay-ı Milliye örgütlerinin temsilcileri ile yöre halkı Mustafa Kemal’i karşılamak üzere Pozantı’da toplandı. Tanışmadan sonra toplantının oturumlarına geçildi.

İki oturum halinde gerçekleşen kongrenin birinci oturumunda yörenin yetkilileri yaşadıkları acıları anlattılar, silah-cephane istediler. Mustafa Kemal silah-cephane sözü verdi. Kongreden sonra Hulusi (Akdağ) Bey, Malatya’dan 500 silahı getirmek üzere görevlendirildi, Adanalılar buna çok sevindiler. (1)

Adana işgal altındaydı. Bu yüzden delegeler ikinci oturumda Mustafa Kemal’den Pozantı’nın “müstakil bir liva/sancak” yapılmasını istediler. Mustafa Kemal bu öneriye sıcak baktı. “Güzel Adana şimdi işgal altındadır. Biz burada yeniden bir vilayet teşkilatı kuralım. Bu suretle Adana’yı burada milli bir hareket merkezi ve vilayet teşkilâtı olarak vücuda getirmiş oluruz. Bütün kaza ve nahiyeleri de buradan, bir elden idare etmek imkan dahiline gelir. Bu düşman için daha büyük endişeler hasıl eder” dedi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Bu teklifi Mustafa Kemal’in ikinci bir teklifi takip etti: “Aranızdan bir heyet seçilsin. Bu heyet vilâyetin mülki amirlerini bir liste halinde tespit etsin. Bu listeyi umumi heyetin reyine arz edelim. Liste umumi heyetinizce tasvip edilirse, velayetin mülki amirleri de seçilmiş olur ve derhal vazifeye başlamış olacaklardır” dedi.

On iki kişilik bir heyet oluşturuldu. Vilayet’in yöneticileri ili ilgili bir liste hazırlandı. Vali vekilliğine İsmail Safa (Özler) Bey’in önerildiği liste oylama sonunda kabul edildi, Pozantı’da Adana Vilayeti’nin teşkilâtı kuruldu. (2)

Kongreden sonra, Mustafa Kemal’inde isteğiyle Pozantı’da şunlar yapıldı: Karaisalı’daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin merkezi Pozantı’ya taşındı, 41. Tümen Pozantı’ya yerleştirildi, Kelebek’e bir cephane-silah deposu ve dispanser  yapıldı,  Pozantı’dan cephelere telefon bağlantısı kuruldu, Pozantı’da bir İstiklâl Mahkemesi ve Haber Alma Teşkilâtı kuruldu.

İç Gelişmeler

İsmail Safa Bey Pozantı’da göreve başladıktan sonra Tarsus, Karaisalı gibi yerlerde bazı bozgunculuk ve huzursuzluklar oldu. İsmail Safa Bey görevinden istifa etti. Valilik ile 41. Tümen Komutanlığı birleştirildi ve bu göreve Yarbay Mehmet Nuri (CONKER) Bey getirildi.

Nuri Bey, Vali sıfatıyla askeri ve siyasi sorunların çözümlenmesi için 60 kişilik bir delege teşekkül ettirdi. 8-9 Ekim 1920 günülerinde yapılan toplantının sonunda; kura ile on kişilik bir merkez heyeti belirlenmiş, bu heyet iskan, Kuvay-ı Milliye’nin ihtiyacı olan giderleri karşılayacak kararlar almıştır. Böylece birlik-beraberlik sağlanmış, Kuvay-ı Milliye derlenip toparlanmıştır. (3)

 Mustafa Kemal’in Pozantı Beyannamesi

Mustafa Kemal 5 Ağustos 1920 günü Pozantı’dan ayrılırken Adana halkına şu beyannameyi yayınlaştır:

“Adana'nın Sayın Müslümanları!
        Siz Fransızlar tarafından insanlık haklarına ve adalet icaplarına tamamıyla aykırı olduğundan, mütareke namenin yırtılması üzerine, gözlerinizi bir taraftan İstanbul Hükümetinin faaliyet sahasına, diğer taraftan da, belki harekete gelir diye Garb'ın insanlık ve adalet duygularına çevirerek, bir müddet sakin ve hareketsiz kalmıştınız. Bu halden cüret alan düşman bu sükun ve tevekkülün altında saklanmış olan kahramanlık ve fedakarlık cevherini anlamayarak, cüret sınırını genişletip, kıymetli memleketimizi işgal etmiştir. Peygamberin esaret tanımayan dindar ümmetinin cihat ordularına öncü olma şerefiyle iftihar edensiz. Aziz Adanalı dindaşlarımız, kalplerinizde sönmez bir azim ve iman taşıyarak gözlerinizi eski amaçlarından çevirip, bir taraftan Peygamberimizin türbesi ile şehit mezarlarının; diğer taraftan da milletimizin iftihar edeceği harikalarla dolu tarihimizin işaret ve irşadına uydunuz. O andan itibaren Adana Müslümanları, bütün Anadolu için vatanseverlik örneği oldular. Düşmanların tecavüzlerine karşı, gerek maddeden, gerekse manen yıkılmaz, demir bir set olmak şerefini hakkıyla kazandılar. Düşmanların bizi tamamen yok etmek için besledikleri niyet ve haç'ın düşmanlığı karşısında mübarek hilalin gerçek durumu, artık bütün vatandaşlarımız tarafından tamamıyla anlaşılmıştır.

        Şeref ve istiklal davasında faydalanacağınız başarı araçlarının bereketli kaynağı sadece Anadolu değildir. Avrupa'nın bin bir türlü zulmüne ve haksızlıklarına uğrayarak esaret duygularının çeşitli acılarını çekmiş olan Mısır'daki, Hindistan'daki, Rusya'daki, Afrika'daki Müslüman kardeşlerimiz, gözlerini Allah'ın rahmet ve Merhamet eşiğine, ezici ve zalim kudretinin bütün şiddetiyle İslamiyet nurunu söndürmek için her türlü alçaklığı yapan ve tecavüzlerini, taarruzlarını Peygamberimizin kabrine kadar uzatmaya cüret eden düşmanlara çevirmiş ve bize bütün varlıklarıyla, maddi manevi yardıma karar vermiş bulunuyorlar. Fazla olarak, Rusya' da insani ve yüksek gayeler etrafında toplanmış olan ve her milletin hakkına riayet etmeyi esas olarak kabul eden, günden güne yayılarak zulüm ve tahakküm alemini yıkmakta olan muazzam kuvvetler de bize azami yardımda bulunmayı vaat etmişlerdir.

        Gerçek kuvvetini Allah'ın yardımından alan, şerefini, istiklâlini koruma uğrundaki bütün fedakârlık duygularını şan ve şeref dolu ecdadımızdan miras alan milletimizin, yakın zamanda, her türlü manası ile dini ve milli tarihine şanlı ve yeni sahifeler ekleyeceğine şüphe yoktur. Bu övünç sahifelerinde Adana ve havalisi Müslümanlarının en parlak yeri alacağı hususundaki genel ve kesin inanca tercüman olmakla duyduğum sevinç pek büyüktür. Tanrının milletimize lütfedeceği başarının yüksek tecellilerine mazhar olmasını Allah'tan diler, hepinize gerek Büyük Millet Meclisi, gerekse bütün İslam Alemi namına teşekkürlerimizi sunarız, sayın gaziler.”

 5 Ağustos 336 (1920)
Büyük Millet Meclisi Başkanı
Mustafa Kemal (4)

         Pozantı Kongreleri’nin Öğrettikleri

         * Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşımızın diğer cephelerinde olduğu gibi Çukurova Cephesi’nde de ön saflardadır. Düşman işgalindeki bir bölgenin içine  girmiş, ilgililerle ekseri ve idari kararlar almıştır. Mustafa Kemal’in Pozantı’da kongre yapması Fransızları çılgına çevirmiş, bölgede yaşayan halkımızın morali yükselmiştir.

         * Mustafa Kemal işgal yıllarında ve savaş cephelerinde bile demokrat davranmıştır. Halka ve istişareye önem vermiştir. Bir ilin yönetimini halkın iradesiyle belirlemesi bugüne kadar hiçbir yöneticimizde görülmemiş bir erdem, mükemmel bir örnektir. Dikkat edersek, Mehmet Nuri (CONKER) Bey’in 8 Ekim 1920 günü Pozantı’da yaptığı ikinci kongrede de seçim, (demokrasi) var. Nuri CONKER’in bu güzel davranışı Mustafa Kemalsiz düşünülemez.

         * Mustafa Kemal’in 5 Ağustos 1920 günü Adana halkına hitaben yaptığı açıklama/beyanname halkımızın inancıyla bütünleşmiş inançlı bir lider olduğunu gösteriyor. Görüyoruz ki bugün Mustafa Kemal’i inanç yönüyle suçlayanlar iftiracıdırlar.

         * 5 Ağustos 1920 Kongresi ve beyannamesi; Atatürk’e din, millet vb açıdan dil uzatan vicdansızlara iyi bir derstir.
          

(1) Kasım Ener a.g.e. s. 169, Süleyman Hatipoğlu a.g.e. s. 61-63.
(2) Süleyman Hatipoğlu a.g.e. s. 67-68.
(3) Cihat Yıldırım Milli Mücadele’de Mersin s. 229-230.
(4) Süleyman Hatipoğlu a.g.e. s. 71-73., www.OBJEKTİFA.COM

YAZARLAR SAYFASINA ==>>>
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Kuralları
Yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür, aşağılayıcı, küçük düşürücü, pornografik,
ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici,
yorumların her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu yorumcuya aittir.
İsimsiz yazılan yorumlar bir saat içinde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

sanalbasin.com üyesidir
Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com